Wedstrijdreglementen

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE G & CC “DE BILTSE DUINEN”

1. Dit reglement verstaat onder
de Regels: de Golfregels, zoals die van toepassing zijn verklaard door de Nederlandse
Golf Federatie, zijnde de Rules of Golf als vastgelegd door de Royal and Ancient
Golfclub of St. Andrews, Schotland;

de wedstrijdcommissie (Wcie): de door het bestuur benoemde commissie die is belast met de organisatie van wedstrijden; de wedstrijdcommissie kan deze bevoegdheid voor bepaalde wedstrijden laten uitoefenen door anderen. De wedstrijdcommissie blijft eindverantwoordelijk;
de wedstrijdleiding: leden van de wedstrijdcommissie en door haar ingeschakelde
clubleden die belast zijn met de algemene leiding van de wedstrijd (de Commissie volgens de Regels);
een qualifying wedstrijd: iedere wedstrijd voor individuele spelers gespeeld onder
Qualifying Condities.

2. Taken en bevoegdheden van de wedstrijdcommissie en –leiding.
Op alle wedstrijden zijn de Regels van toepassing.

Het Bestuur stelt op voorstel van de Wcie het Algemeen Wedstrijdreglement vast. De Wcie kan vooraf voor bepaalde wedstrijden speciale bepalingen van kracht (doen) verklaren. Deze bepalingen zullen via de wedstrijdspecificaties in E-Golf4U bekend worden gemaakt.
De Wcie stelt jaarlijks een wedstrijdkalender op. Zij kan gedurende het seizoen wedstrijden wijzigen, laten vervallen dan wel toevoegen. Publicatie hiervan zal geschieden via E-Golf4U, deWebsite, de Duinpan en/of het mededelingenbord.

De wedstrijdleiding heeft de algemene leiding tijdens een wedstrijd. Zij bewaakt de juiste spelgeest, zij draagt zorg voor een goed verloop van de wedstrijd, zij kan de wedstrijd stilleggen en weer doen hervatten, op een door haar te bepalen en bekend te maken wijze.
Zij ziet erop toe dat de Regels, met inbegrip van de Plaatselijke Regels, in acht worden genomen. Bij overtreding daarvan kan zij, binnen het gestelde in de Regels en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, ordemaatregelen nemen en schorsingen opleggen.
Bij twijfel over de toepassing of uitleg van de Regels, wordt dit voorgelegd aan de Regel- en Handicapcommissie.

3. Deelname aan wedstrijden
Algemeen
Tot deelname aan wedstrijden zijn, behoudens uitzonderingen, zie het wedstrijdprogramma, alle leden van de G&C Club “De Biltse Duinen” gerechtigd, met dien verstande dat zij over een handicap dienen te beschikken. Leden zonder speelrecht (jaarkaart) dienen de verschuldigde greenfee te voldoen.

De Wcie kan bepalen dat leden zonder handicap aan een wedstrijd mogen deelnemen. Voor hen geldt exact handicap 54.
Aan bepaalde wedstrijden kunnen niet-leden deelnemen. De wedstrijdcommissie besluit betreffende de deelname.

De Wcie kan de deelnemers indelen in handicapcategorieën; deze worden vermeld in het wedstrijdprogramma. Ook kan de Wcie een maximum exact handicap instellen.
Aan alle wedstrijden kunnen jeugdleden vanaf 14 jaar met een maximum handicap van 36 deelnemen, mits de wedstrijd niet overtekend is.

4. Inschrijving voor de wedstrijden
Voor alle wedstrijden dient men digitaal in te schrijven via een eigen internetverbinding of op de ‘computer zuil’ in het clubhuis. Ook afzeggingen vinden op deze wijze plaats.
Onder de wedstrijdspecificaties is aangegeven:
– de datum waarop de wedstrijd zal worden gespeeld;
– de naam van de wedstrijd alsmede, indien toepasselijk, de naam van de sponsor van de wedstrijd;
– het inschrijfgeld;
– de spel- of wedstrijdvorm;
– het aantal ronden;
– de handicapeis;
– de handicapcategorieën, resp. een maximum exact handicap;
– het maximum aantal deelnemers
– de mededeling of de wedstrijd onder qualifying condities wordt gespeeld;
– de aanvangstijd(en) c.q. de starttijd(en);
– de naam of namen van de wedstrijdleiding;
– de datum van sluiting inschrijftermijn;

Als een wedstrijd is overtekend kan men zich op de digitale inschrijflijst opgeven als reserve. De wedstrijdleiding stelt de betrokken leden alleen op de hoogte van hun eventuele deelname indien deze kan worden gehonoreerd.

Afzeggen voor de wedstrijd na het verstrijken van de elektronische inschrijf/afzegtermijn dient zo snel mogelijk te worden gemeld aan de wedstrijdleiding en verplicht in principe tot betaling van het volledige inschrijfgeld. Bij niet verschijnen zonder afzeggen (no show) wordt het betrokken lid gedurende de daarop volgende vier weken uitgesloten van deelname aan wedstrijden en verplicht tot het betalen van het volledige inschrijfgeld. .

De deelnemers dienen zich uiterlijk twintig (15) minuten voorafgaand aan de aanvangstijd, dan wel de voor hen geldende starttijd, te melden bij de wedstrijdleiding. Te laat komen kan leiden tot uitsluiting van deelname aan die wedstrijd; de wedstrijdleiding beslist hierover. Na uitsluiting van deelname blijft inschrijfgeld verschuldigd.

5. Inloopwedstrijden
Inloopwedstrijden zijn wedstrijden waarvoor ingeschreven wordt op de dag van de wedstrijd. Voorbeelden hiervan zijn de TGV-, Maandbeker-, ZWC- en Pitch & Putt wedstrijden. Niet inschrijven en wel spelen kan worden bestraft met diskwalificatie. De start van Inloopwedstrijden wordt door de wedstrijdleiding gelimiteerd gedurende een bepaalde tijd.
De deelnemers zijn verplicht zoveel mogelijk met 4-ballen te spelen.
Het niet voldoen aan deze beslissing van de wedstrijdleiding kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
Er wordt alleen gestart op hole 1. De wedstrijdleiding kan eventueel anders beslissen.
Voor Inloopwedstrijden kunnen aparte reglementen vastgesteld worden, die niet in tegenspraak met dit Algemeen Wedstrijdreglement mogen zijn.

6. Starttijd
Indien een speler, klaar om te spelen, binnen vijf minuten na zijn starttijd op zijn startplaats aankomt – en als er geen omstandigheden zijn die rechtvaardigen om de straf van diskwalificatie niet op te leggen, zoals bepaald in Regel 33-7 – dan is de straf voor het niet op tijd starten:
Matchplay: verlies van de eerste te spelen hole.
Strokeplay: twee slagen op de eerste te spelen hole.
Straf voor meer dan vijf minuten te laat aankomen: diskwalificatie.

7. Speltempo
De volgende richtlijnen dienen voor de bepaling van het speltempo: Een ronde van negen holes dient te worden afgelegd binnen 75 minuten op de baan van de Biltse Duinen. Spelers dienen aan te sluiten bij de spelers op de voorliggende hole zodat geen hole vrij van spelers is. Spelers die naar een bal zoeken, dienen de achterop komende spelers door te laten zodra het duidelijk wordt dat de bal niet gemakkelijk te vinden is. Zij behoren niet eerst vijf minuten te zoeken alvorens dit te doen.
Straf voor langzaam spel:
Matchplay: verlies van hole.
Strokeplay: Eerste overtreding – één slag, tweede overtreding – twee slagen, daarop volgende overtreding – diskwalificatie.

8. Elektronische apparaten
Tijdens wedstrijden behoren spelers en personen die de speler op diens verzoek of op aanwijzing van de wedstrijdleiding bij de uitvoering van de deelname bijstaan, geen elektronische apparaten te gebruiken of stand-by te hebben die kunnen worden gebruikt om het spel te beïnvloeden. Afstand meetapparatuur is toegestaan, mits dit geen verboden functies heeft.
Het gebruik van mobiele telefoons wordt afgeraden, in ieder geval dient de oproeptoon te worden uitgeschakeld.
Het gebruik van afstandmeet apparatuur voor de te bespelen baan is toegestaan mits dit niet gebeurt door middel van een geluid producerende apparaten.

9. Oefenen op de wedstrijdbaan
In afwijking van Regel 7 van de Golfregels is het toegestaan te oefenen op de wedstrijdbaan op de dag van de TGV.

10. Inleveren scorekaarten/uitslag
Na afloop van de wedstrijd dient elke speler zich met zijn marker te vergewissen van de juistheid van de ingevulde scores. De ingevulde, ondertekende en in het E-Golf4U systeem ingevoerde kaarten dienen zo snel mogelijk bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd.

Geschillen over de uitslag worden in overeenstemming met de Regels beslecht. Protesten moeten uiterlijk vijftien minuten na het uitgespeeld zijn van de laatste hole schriftelijk bij de wedstrijdleiding worden ingediend.

Indien een speler niet bij de prijsuitreiking aanwezig is, kan hij geen recht op een prijs
doen gelden. De wedstrijdleiding kan hiervan afwijken.

11. Beslissing bij gelijk spel
*elke vorm van strokeplay, met handicapverrekening:
De speler met de laagste Exact handicap wint.
*elke vorm van strokeplay, zonder handicapverrekening:
sudden death play-off, te beginnen vanaf hole 1.
*elke vorm van matchplay:
sudden death play-off, te beginnen vanaf hole 1.

12. Overige bepalingen
Neary:
Als in een wedstrijd wordt gespeeld om de Neary (Nearest to the hole) dan dient de bal van het eerste tee-shot van de speler die hiervoor in aanmerking komt op de green te liggen waarop de Neary wordt gespeeld.
Als Neary geldt ook een “Hole-in-one”.

Thursdaynight Golf Venue wedstrijdreglement:
Deze wedstrijden worden gespeeld op donderdagavond in de periode mei t/m/ september

Artikel 1 De TGV wordt in eerste instantie georganiseerd voor werkende en schoolgaande leden, maar ook overigen zijn welkom.
Artikel 2 Deelname is toegestaan voor seniorleden en jeugdleden met minimaal baanpermissie.
Artikel 3 De wedstrijd wordt gespeeld over 9 holes en gaat per seizoen over maximaal 20 ronden.
Artikel 4 Het inschrijfgeld bedraagt voor seniorleden € 10,00 en voor jeugdleden € 5,00 voor een heel seizoen, te voldoen na het spelen van de eerste ronde. Er mag ook € 1,00 per keer worden betaald (jeugd € 0,50).
Artikel 5 Per wedstrijd wordt een Dagprijs uitgereikt.
Artikel 6 Winnaar van de hoofdprijs over een geheel seizoen (Loeres voor senior baanleden en Loeresje
voor jeugdleden) is de speler met het hoogst aantal stablefordpunten of het laagst aantal netto strokes (afhankelijk van de door de wedstrijdleiding gekozen spelvorm voor het lopende seizoen) over 10 wedstrijden.
Artikel 7 De hoofdprijs kan alleen gewonnen worden door een speler met een -handicap.
Artikel 8 Er wordt gestart volgens het “Instuifmodel”. Een verzoek van een speler om zich aan te mogen sluiten kan niet worden geweigerd. Na inschrijving dient zo spoedig mogelijk te worden gestart.
Artikel 9 Starttijden vallen tussen 18.00 en 19.00 uur. Starten voor en na de aangegeven starttijden is niet toegestaan.
Artikel 10 De wedstrijdleiding heeft voorrang bij het starten.
Artikel 11 Starten op een andere hole dan hole 1 alleen na toestemming van de wedstrijdleiding.
Artikel 12 In verband met de doorstroming dient het spelen van 2-ballen zoveel mogelijk te worden vermeden.
Artikel 13 Bij overtreding van de volgende regels volgt diskwalificatie:
1) Het inschrijven vóór de wedstrijd is verplicht.
2) De scorekaart dient altijd en zo spoedig mogelijk na beëindiging van de wedstrijd te worden ingevoerd op de computerzuil in de shop en vervolgens te worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding.
3) Bij het niet voltooien van de volledige ronde (9 holes) dient men zich af te melden bij de wedstrijdleiding.
4) Gestart kan uitsluitend worden binnen de aangegeven starttijden.
Artikel 14 In twijfelgevallen over dit reglement beslist de wedstrijdleiding.
Artikel 15 De wedstrijd is qualifying.

Criteria “Golfer van het Jaar”

a. Een (senior) speler wordt “Golfer van het Jaar” op basis van zijn/haar golfprestaties.
b. Prestaties worden gemeten aan de hand van wedstrijduitslagen en handicap-verlaging/-verhoging.
c. De wedstrijden moeten:
1. Qualifying zijn. (behalve Clubkampioenschap en Zomercompetitie)
2. Voor alle spelers met handicap toegankelijk zijn.
d. Voor “Golfer van het Jaar” kunnen alleen leden van G&CC de Biltse Duinen in aanmerking komen
e. Bij het bepalen van de wedstrijduitslag t.b.v. de puntenverdeling voor “Golfer van het Jaar” worden deelnemende jeugdleden uit de stand verwijderd.
f. Handicapverlaging/verhoging moet zwaar meegeteld worden.
g. Omdat handicapverlaging en het winnen van wedstrijden met handicapverrekening voor hoge handicappers makkelijker is dan voor lage handicappers, moeten aan de diverse handicapcategorieën wegingsfactoren worden toegekend.
h. Spelers die aan geen enkele van de benoemde wedstrijden hebben deelgenomen, en dus alleen op basis van handicapverlaging punten verdienen, worden niet in aanmerking genomen.
i. Het “beoordelingsseizoen” loopt gedurende de tijd dat de baan in Qualifying Conditions is.
j. Spelers kunnen in het jaar dat zij een handicap hebben verkregen geen “Golfer van het Jaar” worden.
k. Spelers met minder dan 4 qualifying kaarten in een jaar kunnen geen “Golfer van het Jaar” worden.
l. Het Bestuur benoemt de “Golfer van het Jaar” op voordracht van de wedstrijdcommissie. Deze voordracht geschiedt uitsluitend op basis van wedstrijduitslagen en handicapverlaging/verhoging.
m. Aan de “Golfer van het Jaar” wordt de “Carel van Daalen Beker” uitgereikt tijdens de
Nieuwjaarsreceptie of de Algemene ledenvergadering in het voorjaar.

De benoemde wedstrijden zijn:
Strokeplaykampioenschap senioren,
Clubkampioenschap senioren,
TGV (over-all uitslag),
Zomermatchplay individueel(over-all uitslag),
Maandbekerwedstrijden,
Paaswedstrijd,
Oranjebeker,
Mixed Morning zomercompetitie,
Domcup,
Herfstwedstrijd,
Herenochtend,
Ladies Morning .
EGA-Competitie